SPORAZUM O SURADNJI

Pročitajte uvjete suradnje

KOMUNIKACIJA

Poslovna suradnja IZVRŠITELJA i NARUČITELJA može se zasnivati na pismeno ovjerenom Sporazumu o suradnji ili potvrđenoj Ponudi putem službenih kanala komunikacije Despine lines (e-mail, messengeri društvenih mreža). Poslovna suradnja započinje pregovorima i završava odrađenim stavkama potvrđene Ponude ili sklopljenog Sporazuma o suradnji.

 

UPOTREBA

NARUČITELJ je suglastan da IZVRŠITELJ može upotrijebiti koncept dizajna u svrhu promocije na svojim društvenim mrežama i web stranici. Finalni i odabrani dizajn je vlasništvo nariučitelja.

 

REVIZIJE

NARUČITELJ je informiran da nakon izvršene dvije revizije koje su uključene u prvotnu cijenu dizajna, naknadne i dodatne revizije, ukoliko su potrebne, biti naplaćene po radnom satu u iznosu od 25 eura.

Ove dodatne revizije će biti provedene nakon što je konačni dizajn predstavljen i potvrđen od strane NARUČITELJA. Nakon te točke, bilo kakve promjene ili zahtjevi za dodatnim revizijama će biti naplaćeni po navedenoj cijeni.

 

POČETAK RADA

IZVRŠITELJ kreće s radom nakon potpisanog Sporazuma o suradnji i vidljive uplate na žiro računu ili na datum dogovorene suradnje nakon uplate rezervacije termina projekta u iznosu od 100 eura (koji su nepovratni u slučaju da se klijent ne pridržava dogovorenih rokova).

 

Poslovna suradnja i obveze

Ovim Općim uvjetima poslovanja, poslovnu suradnju definiramo kao zajedničku težnju da kroz poslovni proces učimo i nadopunjujemo osobna, individualna shvaćanja stvarajući nove modele i vrijednosti. IZVRŠITELJ će pokušati pružiti NARUČITELJU najveću moguću pomoć u ostvarivanju vlastitih poslovnih vizija i proširivanju spektra potencijala za daljnje poslovno djelovanje.

IZVRŠITELJ od NARUČITELJA zahtjeva shvaćanje poslovne suradnje kao voljnog procesa koje iziskuje vrijeme, trud i namjeru pronalaženja optimalnog puta u rješavanju zadataka i problema. Time se svi uključeni u proces poslovne suradnje slažu da je osobni doprinos svakoj fazi svakog projekta od izuzetne važnosti, uz dužno promišljanje vlastitih postupaka i postupaka suradnika.

NARUČITELJ mora biti svjestan da svako namjerno nepotpuno i lažno predstavljanje ideja, zahtjeva, informacija i podataka uzrokuje greške u poslovnoj suradnji te može podleći pravnim konsekvencama.

IZVRŠITELJ će za komunikaciju s NARUČITELJEM koristiti dostupne daljinske komunikacijske tehnologije kao i direktan kontakt, a kao službeno sredstvo komunikacije i ovjeravanja projektnih zadataka uzima se elektronička pošta ili messengeri društvenih mreža. IZVRŠITELJ i NARUČITELJ obavezuju se odrediti službene adrese elektroničke pošte za međusobnu komunikaciju i osigurati nesmetan i konstantan rad elektroničke pošte. Ako drugačije nije definirano, IZVRŠITELJ će za odgovornu osobu tvrtke i službeni e-mail uzimati Čovjeka koji je ostvario prvi kontakt s IZVRŠITELJEM i njegov e-mail račun.

IZVRŠITELJ od NARUČITELJA zahtjeva da prema vlastitim mogućnostima i ovlaštenjima djeluje maksimalno koordinirano kako bi sva zaduženja proizašla iz poslovne suradnje mogla biti pravovremeno odrađena. Kašnjenja i zastoji u komunikaciji mogu odgoditi izvršenja određenih zaduženja i kao takve IZVRŠITELJ će ih uzimati za pravovaljane uzroke produljenja dogovorenih rokova.

IZVRŠITELJ će od NARUČITELJA zahtjevati određene informacije, dokumentaciju, materijale i osobne podatke vezane za poslovanje NARUČITELJA, a sve u cilju rješavanja zaduženja koja proizlaze iz poslovne suradnje. NARUČITELJ je suglasan dostaviti IZVRŠITELJU zatraženo, uz pažnju da takva materija bude predmetom dogovorenih procesa unutar poslovne suradnje. NARUČITELJ se obavezuje prijaviti IZVRŠITELJU sve nastale dopune i promjene bitne za tijek poslovne suradnje, uključujući odluke matične tvrtke, osobne stavove, pravne elemente i administracijsko birokratske podatke.

Slanjem upita, potpisom Sporazuma o suradnji ili neposrednim kontaktom, NARUČITELJ je suglasan da IZVRŠITELJ dobrovoljno stavlja na raspolaganje svoje podatke i podatke. NARUČITELJ time izričito dozvoljava da se isti koriste u cilju zaštite osobnih interesa u svim poslovima koji se ugovaraju.

 

NADZOR PROCESA RADA

NARUČITELJ ima pravo nadzirati obavljanje posla i davati upute kad to odgovara prirodi posla, a IZVRŠITELJ mu je dužan to omogućiti. Ako se tijekom obavljanja posla utvrdi da se IZVRŠITELJ ne drži uvjeta ugovora, te da će obavljeno djelo imati nedostatke, NARUČITELJ može upozoriti IZVRŠITELJA i odrediti mu primjeren rok da svoj rad uskladi sa svojim obvezama.

Ako do isteka roka IZVRŠITELJ ne postupi po zahtjevu NARUČITELJA, isti može raskinuti ugovor i zahtijevati naknadu štete.

 

PREKID SURADNJE

Ugovorni odnos može se prekinuti u bilo kojem trenutku voljom jedne od uključenih strana pisanim putem ili dogovorno voljom svih uključenih strana. Prilikom raskida suradnje, iznos uplaćenog avansa je nepovratan i naručitelj ne može dobiti do tada napravljene skice koncepata dizajna.

Jednostrani prekid Sporazumnog odnosa i/ili poslovne suradnje svaka strana dužna je obaviti pisanim ili usmenim putem.

 

IZVRŠITELJ će uzeti za pravo jednostrano prekinuti Sporazumni odnos u slučaju da NARUČITELJ:

  • ne dozvoljava IZVRŠITELJU pristup informacijama i dokumentima potrebnima za realizaciju projekata i zaduženja proizašlih iz Sporazumnog odnosa ili opetovano kasni s dostavom istih ili daje nepotpune i obmanjujuće informacije i dokumente;
  • u procesu suradnje značajno mijenja smjer i zahtjeve u izvršavanju IZVRŠITELJEVIH zaduženja, a koji utječu na povećanje opsega zaduženja te ne priznaje do tada potvrđene i odrađene segmente projekta ili novonastale financijske obveze Klijenta;
  • poduzima takve radnje koje štete poslovnoj suradnji i poslovanju IZVRŠITELJA;
  • ne podmiruje financijske obveze proizašle iz poslovne suradnje s IZVRŠITELJEM.

U slučaju da Sporazumni odnos nije završen, a kao takav je jednostrano prekinut ili ako se krše neka od Sporazumnih obveza od strane NARUČITELJA, IZVRŠITELJ ne odgovara za nastalu štetu NARUČITELJU te zadržava prvo naplate do tada odrađenih usluga.

 

SIGURNOST PODATAKA

IZVRŠITELJ ne može ni u kojem smislu koristiti sadržaj podataka ili informacija do kojih je došao tijekom suradnje, niti ih pružati trećim osobama.

 

NEODARBARNA KONCEPT RJEŠENJA

 

IZVRŠITELJ ima pravo neodabrana dizajn rješenja ponuditi trećoj strani, nakon završene suradnje IZVRŠITELJA i NARUČITELJA. Neodabrani koncepti dizajna vlasništvo su IZVRŠITELJA.

 

Rješavanje sporova

Za sve sporove koji bi mogli proizići iz Sporazumnih odnosa, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, IZVRŠITELJ i NARUČITELJ će nastojati riješiti mirnim putem. Ako ugovorne strane sporove ne uspiju riješiti mirnim putem, za rješavanje sporova biti će nadležan sud u Zagrebu.

 

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Sporazum o suradnji stupa na snagu danom potpisivanja.

U slučaju spora iz ovog Sporazuma o suradnji, nadležan je sud u Zagrebu.

Ovaj Sporazum o suradnji napisan je u 2 primjerka i u znak prihvaćanja stranke vlastoručno potpisuju.